Báo cáo tài chính là gì và cách làm báo cáo tài chính chi tiết

Báo cáo tài chính là các thông tin kinh tế được kế toán viên trình bày dưới dạng các bảng biểu, nhằm cung cấp các thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Có hai loại là báo cáo tài chính tổng hợp và báo cáo tài chính hợp nhất.
 
báo cáo tài chính là gì
 
Một bộ BCTC bao gồm những gì mới đáp ứng  yêu cầu của chủ doanh nghiệp, sự quản lý của cơ quan Nhà nước và nhu cầu hữu ích cho những người sử dụng  trong việc đưa ra các quyết định về kinh tế.
 
1. Bộ báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế bao gồm
 
1.1. Các tờ khai quyết toán thuế:
 
– Tờ khai quyết  toán thuế thu nhập doanh nghiệp
 
– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 
1.2. Bộ báo cáo tài chính
 
– Bảng cân đối kế toán
 
– Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh
 
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 
– Bảng cân đối tài khoản
 
Phụ lục đi kèm:
 
– Thuyết minh BCTC
 
– Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước
 
2. Nội dung báo cáo tài chính
 
BCTC phải cung cấp được những thông tin cụ thể về:
 
–  Tài sản
 
–  Nợ phải trả và vốn chủ sở hữu
 
–  Doanh thu, thu nhập khác, chi phí kinh doanh và chi phí khác
 
–  Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh
 
–  Thuế và các khoản phải nộp nhà nước
 
–  Các tài sản khác có liên quan đến đơn vị
 
–  Các luồng tiền ra, vào luân chuyển như thế nào trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 
Ngoài các thông tin này, doanh nghiệp còn phải cung cấp chi tiết các thông tin cần thiết trong bản ‘’Thuyết minh BCTC” nhằm giải trình thêm về các chỉ tiêu đã phản ánh trên các BCTC tổng hợp, các chính sách kế toán áp dụng  để ghi nhân các nghiệp vụ kinh thế phát sinh như:
 
– Chế độ kế toán áp dụng
 
–  Hình thức kế toán
 
–  Nguyên tắc ghi nhận,
 
–  Phương pháp tính giá, hạch toán hàng tồn kho
 
–  Phương pháp trích khấu hao tài sản cố đinh
 
–   …..
 
3. Kỳ lập báo cáo
 
–  Kỳ lập BCTC năm
 
Các doanh nghiệp phải lập BCTC theo kỳ kế toán năm là năm dương lịch hoặc kỳ kế toán năm là 12 tháng tròn sau khi thông báo cho cơ quan thuế. Trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp được phép thay đổi ngày kết thúc kỳ kế toán năm dẫn đến việc lập báo cáo tài chính cho một kỳ kế toán năm đầu tiên hay kỳ kế toán năm cuối cùng có thể ngắn hơn hoặc dài hơn 12 tháng nhưng không được vượt quá 15 tháng.
 
–  Kỳ lập BCTC giữa niên độ
 
Kỳ lập BCTC giữa niên độ là mỗi quý của năm tài chính (không bao gồm quý IV).
 
–  Kỳ lập BCTC khác
 
Các doanh nghiệp có thể lập BCTC theo kỳ kế toán khác (như tuần, tháng, 6 tháng, 9 tháng…) theo yêu cầu của pháp luật, của công ty mẹ hoặc của chủ sở hữu.
 
Đơn vị kế toán bị chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản phải lập báo cáo tài chính tại thời điểm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động, phá sản.
 
4. Thời hạn nộp báo cáo
 
–  Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kế thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
 
Ví dụ: Thời hạn bộ nộp BCTC năm 2014 chậm nhất sẽ là ngày 31/03/2015. Thời hạn nộp báo cáo cũng là thời gian nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
–  Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 ( bốn mươi lăm) , kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập chuyển đổi hình thức sở hữu giải thể, chấm dứt hoạt động.
 
Theo Lamketoan.vn
You May Also Like
Thiết kế bởi THIẾT KẾ WEB TPHCM